Qt Dokumentasjon Stillbilder.

Denne oppl ringen illustrerer hvordan du bruker Qt VS Tools for a lage et Qt GUI-program. Du vil opprette et prosjekt ved hjelp av et prosjektveiviser og designe et brukergrensesnitt ved hjelp av Qt Designer. I tillegg l rer du hvordan du konverterer en Visual Studio-prosjektfil til en qmake-kompatibel .pro-fil.

For a opprette et Qt VS Tools-prosjekt ma du legge til minst en Qt-versjon.

Du ma ogsa laste ned Qt VS Tools fra Qt-nedlastinger eller ved a bruke din Qt-konto og installere dem.

Opprette Qt GUI Application Projects.

A opprette et Qt GUI-applikasjonsprosjekt i Visual Studio:

Velg nytt prosjekt & gt; Installert & gt; Maler & gt; Visual C ++ & gt; Qt & gt; Qt GUI-applikasjon. I Navn-feltet, skriv inn AddressBook, og velg deretter OK. For a bekrefte velkomstdialogen, velg Neste. Velg modulene som skal inkluderes i prosjektet, og velg deretter Neste.

Modulene som vanligvis trengs i GUI-applikasjonsprosjekter, er valgt som standard.

Du har na et lite fungerende Qt-program. Velg Bygg & gt; Bygg Losning for a bygge den, og velg deretter Debug & gt; Start Feilsoking for a kjore den. For na er resultatet et tomt vindu.

Utforming av hovedvinduet.

Du kan bruke Qt Designer til a designe programmets hovedvindu, som inneholder noen widgets plassert i layouter:

For mer informasjon om bruk av Qt Designer, se Qt Designer Manual.

Legge til widgets.

For a legge til widgets til brukergrensesnittet og a angi egenskaper for dem:

I Visual Studio Solution Explorer dobbeltklikker du adressebok.ui-filen for a apne den i Qt Designer. I Qt Designer Widgetbox velger du List Widget og drar og slipper den til skjemaet for a legge til en QListWidget. I Egenskapsredigeringsprogrammet, angi egenskapen ObjectName til adresseliste. Dra og slipp to Push-knapp-widgets til overste hoyre hjorne av skjemaet for a legge til QPushButton-objekter for knappene Legg til og Slett. Angi knappnavnene for a legge tilButton og deleteButton og tekstegenskapsverdier til Legg til og Slett. Dra og slipp to etikett widgets til skjemaet for a legge til QLabel objekter for a vise det valgte elementet i listen. Endre navn pa den forste etiketten til navnetLabel og endre tekstegenskapen til & lt; No item selected & gt; . Gi nytt navn til den andre etiketten til emailLabel og la tekstegenskapen v re tom.

Plasser widgets omtrent som de vises i skjermbildet ovenfor. For a kunne plassere widgets riktig og for a sikre at de endres pa riktig mate nar skjemaet er endret, ma du legge til oppsett i skjemaet.

Legger til widgets til layouter.

Du vil trenge en vertikal layout for knappene, samt et mellomrom for a skyve knappene til toppen av oppsettet. I tillegg ma du ha en andre layout for a handtere plasseringen av de andre widgets, samt knappoppsettet.

For a legge til wigdets i layouter:

Dra et vertikal spacer-element til skjemaet for a legge til et mellomrom. Velg knappene og mellomrommet, og velg deretter Form & gt; Legg ut vertikalt for a legge til et vertikalt layout (QVBoxLayout). Velg listed widgets, de to etikettene og knappoppsettet, og velg Form & gt; Legg ut i et rutenett for a legge til et rutenettoppsett (QGridLayout).

Merk: Pass pa at etikettene er nesten like brede som skjemaet. Ellers vil gridoppsettet bare gjore dem sa brede som adresselisten.

Bygg og kjor programmet for a sjekke hovedvinduet.

Legge til dialogbokser.

Na som hovedvinduet er klart, kan du fortsette a legge til funksjonalitet i programmet. For a fa applikasjonen til a apne en dialogboks nar brukeren klikker pa Legg til, ma du opprette en Add Address-dialog og pakoble dialogen fra et spor som er koblet til Add-knappen.

Du kan bruke en Qt-filveiviser i Visual Studio til a opprette en brukergrensesnitt som inneholder OK og Avbryt-knappene som er koblet til henholdsvis QDialog :: accept () og QDialog :: reject () -sporene. Du kan bruke Qt Designer til a legge til andre widgets i skjemaet.

Opprette dialogboksen.

Slik legger du til en dialogboks til et prosjekt:

I Visual Studio velger du Project & gt; Legg til Qt Class & gt; Installert & gt; Visual C ++ & gt; Qt & gt; Qt GUI klasse. I feltet Navn skriver du AddDialog, og velger deretter Legg til. For a bekrefte velkomstdialogen, velg Neste. I Base klasse-feltet angir du QDialog som grunnklassetype. Velg Flere arv-radioknappen. Merk av for Bruk sma bokstaver filnavn for a bare bruke sma bokstaver i navnene pa de genererte filene. Velg Fullfor for a opprette kilde, topptekst og UI-filer for dialogboksen.

Utforming av dialogen.

A designe dialogboksen:

I Visual Studio Solution Explorer dobbeltklikker du adddialog.ui filen for a apne den i Qt Designer. I Qt Designer, sett Legg til adresse som windowTitle. Legg til en etikett i skjemaet og sett inn objektnavnet Egenskap for a navngi Tekst og tekstegenskap til Navn:. Legg til en annen etikett og sett objektets objektnavn til e-post Tekst og tekstegenskaper til e-post:. Legg til en linjeredigering (QLineEdit) og sett egenskapen ObjectName for a nameEdit. La tekstegenskapen v re tom. Legg til en annen linjeredigering og angi egenskapen ObjectName til e-postEdit. La tekstegenskapen v re tom. Velg etikettene og linjeendringene, og velg deretter Form & gt; Legg ut i et rutenett for a legge til et rutenettoppsett. Legg til en trykknapp og sett egenskapen ObjectName til okButton og tekstegenskap til OK. Legg til et horisontalt mellomrom til venstre for knappen. Legg til et horisontalt oppsett for mellomrom og knapp. Legg til et vertikalt mellomrom mellom etikettene og knappen. Legg til et gridoppsett for begge layoutene. Velg Form & gt; Forhandsvisning for a forhandsvise skjemaet ditt uten a kompilere det. Velg Fil & gt; Lagre for a lagre skjemaet.

Koble til dialogboksen OK-knapp.

For a fa OK-knappen til a angi QDialog :: accept () -sporet, klikk pa Edit Signals / Slots-verktoylinjeknappen for a angi Qt Designers signaler og slotsredigeringsmodus.

Klikk pa OK-knappen, dra musepekeren til et tomt omrade i skjemaet, og slipp museknappen. I dialogboksen Konfigurer tilkobling, kobler du knappens QPushButton :: clicked () -signal til skjemaets QDialog :: accept () –spor.

Apning Dialogger fra hovedvinduet.

For a aktivere dialogboksen nar brukeren velger Legg til i hovedvinduet, ma du legge til et spor til adresseboklassen og pakalle AddDialog fra dette sporet.

Skjemaer som er opprettet ved hjelp av Qt Designer-anrop QMetaObject :: connectSlotsByName () for a etablere forbindelser mellom signaler utstedt av skjemaets barn widgets og spor som folger navngivningskonvensjonen pa_sender & gt; _ & lt; signal & gt; (). For at programmet skal reagere hensiktsmessig nar Add-knappen klikkes, ma du implementere et spor som heter on_addButton_clicked ().

For a implementere sporet, apne adresseboken.h filen i Visual Studio og legg til en erkl ring for sporet:

Apne deretter addressbook.cpp og legg til sporet definisjonen:

For a koble til et annet signal ma du legge til signalet til adresseboklassen. Dette krever redigering av bade headerfilen, adresseboken.h og implementeringsfilen, adressebok.cpp.

Inkluder adddialog.h til adressebok.cpp:

For a teste endringene dine, bygg og kjor programmet. Velg Add-knappen for a apne dialogboksen Legg til adresse, og velg deretter OK for a lukke den.

Legge til elementer i listen Widget.

Nar brukeren velger OK, ma et element legges til QListWidget. For a implementere denne funksjonen, endre koden i on_addButton_clicked () -sporet, som folger:

Dialogen utfores. Hvis brukeren aksepterer den ved a velge OK, blir feltene Navn og E-post hentet ut og et QListWidgetItem som inneholder spesifisert informasjon, opprettes.

Viser det valgte elementet.

Nar brukeren velger et element i listemodulen, bor navnetLabel og e-postLabel nederst i skjemaet oppdateres. Denne oppforselen krever at et annet spor legges til adresseboklassen.

I adresseboken.h-filen legger du til folgende kode i delen for private spor i klassen:

Deretter legger du til koden av koden nedenfor til adressebok.cpp:

Takket v re navngivningskonvensjonen blir denne sporet automatisk koblet til QListWidget :: currentItemChanged () signalet til adresselisten og pakalt nar det valgte elementet i listen endres.

Legge til funksjonalitet for sletteknappen.

For a implementere et spor for Slett-knappen, apner du adressebok.h-filen i Visual Studio og legger til en erkl ring for on_deleteButton_clicked () -sporet. Deretter apner du addressbook.cpp og legger til sporet definisjonen for on_deleteButton_clicked ().

Skriv inn folgende kode i sporets kropp:

Din soknad er na fullfort.

Opprette Qt-prosjektfiler.

For a bygge applikasjonen pa andre plattformer ma du opprette en .pro-fil for prosjektet.

A la Qt VS Tools lage en grunnleggende .pro-fil for deg:

Velg Qt VS Tools & gt; Lag Basic .pro File. I dialogboksen Eksportprosjekt ma du merke av for at Opprett .pri-fil er merket, og velg deretter OK. Velg Lagre for a bruke standardplassering og navn for a lagre .pri-filen.

For mer informasjon om .pro filer og deres tilknyttede .pri-filer, se Administrere prosjekter.

Du bor na ha en fungerende .pro fil og .pri-fil for prosjektet ditt. For mer komplekse prosjekter er det nodvendig a redigere .pro-filen manuelt for a fa det til a fungere pa alle plattformer. For eksempelprosjektet er den genererte .pro-filen tilstrekkelig.